Тогтвортой Санхүүжилтийн Тухай

Модуль 1
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд дэлхий нийтийн байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд болоод тэдгээр нь санхүүгийн байгууллагуудад ямар эрсдэл учруулж буй талаар ярилцана. Мөн эдгээр асуудал, эрсдэлүүдийг шийдвэрлэхээр улс орнуудын нэгдэн тогтвортой хөгжил, байгаль орчны шийдвэрүүд, тэдгээрээс санхүүгийн байгууллагууд ямар үүрэг хариуцлага, боломжуудтай тулгарч буй талаар агуулна.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 10 оноо бүхий 6 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.