Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Модуль 2
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд Монгол Улсын Тогтвортой санхүү (ТоС)-ийн хөтөлбөрийн товч түүх, боловсруулсан баримт бичгүүд, ТоС Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ажиллах загвар, талуудын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 10 оноо бүхий 5 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.