Бизнесийн боломжууд

Модуль 6
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд санхүүгийн байгууллагуудад ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргах боломж, ногоон санхүүжилт олгодог олон улсын байгууллагууд, сангуудын талаар мэдээлэл, мөн өөрсдийн үйл ажиллагаа, харилцагчдадаа тохирсон ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг санаачилж хөгжүүлэх талаар мэдээлэл өгөх юм.

  • Шалгалт

    5 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

    Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

    Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно