Харилцагчийн БОН-ийн эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, удирдах

Модуль 3
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд санхүүгийн байгууллагуудын Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын систем, системийн процессуудын талаар дэлгэрүйлэн тайлбарлах болно. Үүнд байгаль орчны дью дилиженс, түүнийг хийх аргазүй, журам, эрсдэлийн ангилал, байгаль орчны үнэлгээ ба хяналт тайлагналын тухай авч үзнэ.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 10 оноо бүхий 8 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.