Байгаль Орчин, Нийгмийн Эрсдэлийн Удирдлагын Систем

Модуль 7
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын систем, түүний ач холбогдол болон бүрдэл хэсгүүдийн талаар мэдлэг олгох бөгөөд удирдлагын системийг боловсруулахад анхаарах асуудлууд зэрэг зүйлүүдийн талаар мэдлэг мэдээлэл, ойлголт өгөх зорилготой.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 6 оноо бүхий 10 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.