БОНБҮ ба Хууль Эрх Зүйн Орчин

Модуль 4
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийхийн тулд мэдэх шаардлагатай хууль эрхзүйн орчин, журам стандартууд, тэдгээрийн хэрэглээний талаар түлхүү үзнэ.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 10 оноо бүхий 10 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.